Selecteer een pagina

Privacy Policy

Privacy Policy
Artiestenburo van Otterloo B.V.Artiestenburo van Otterloo hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Artiestenburo van Otterloo houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy Policy;
 • verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Artiestenburo van Otterloo neemt haar verantwoordelijkheid ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy Policy vragen heeft hierover, dan kunt u contact opnemen met ons.Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Artiestenburo van Otterloo verwerkt ten behoeve van:

 • Administratieve doeleinden;
 • Communicatie over de opdracht, offerte en/of uitnodigingen;
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht/offerte.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is de aangevraagde offerte of overeengekomen opdracht.

Voor de bovenstaande doelstellingen kan Artiestenburo van Otterloo de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • (Zakelijk) Telefoonnummer;
 • (Zakelijk) E-mailadres;

Uw persoonsgegevens worden door Artiestenburo van Otterloo opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerkingen voor de periode: Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.Persoonsgegevens van prospect, netwerkcontacten en/of geïnteresseerden worden door Artiestenburo van Otterloo verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling:

 • Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten;

Grondslag voor deze persoonsgegevens is: mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje en/of via koppeling op Social Media;

Voor de bovenstaande doelstelling kan Artiestenburo van Otterloo de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door Artiestenburo van Otterloo opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de periode dat men gezien wordt als een prospect, netwerkcontact en/of geïnteresseerde.Persoonsgegevens van te verlonen artiesten worden door Artiestenburo van Otterloo verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling:

 • Uitvoering geven aan de opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Het contract

Voor de bovenstaande doelstelling kan Artiestenburo van Otterloo de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geboortedatum;
 • Kopie geldig ID;
 • BSN-nummer;

Uw persoonsgegevens worden door Artiestenburo van Otterloo opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerkingen gedurende de periode dat men een contract heeft en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.Artiestenburo van Otterloo maakt gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de administratie, jaarrekening en belastingaangifte;
 • Het verzorgen van de internetomgeving en voor bedrijfsapplicatie OAMIS.
 • Het opslaan van data
 • Het verzorgen van een nieuwsbrief.
 • Het hosten van de websites van Artiestenburo van Otterloo.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Artiestenburo van Otterloo bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.Artiestenburo van Otterloo heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Artiestenburo van Otterloo van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Cookies

Een cookie is een klein bestandje dat door onze website wordt meegestuurd en door uw browser op het apparaat waar u onze website mee bezoekt wordt geplaatst. De informatie die in de cookie is opgeslagen kan naar onze website teruggestuurd worden, wanneer u de website opnieuw bezoekt. Meer informatie over cookies kunt u vinden op de website van ConsuWijzer. Voor een zo goed mogelijke werking van deze website worden cookies gebruikt.

Google Analytics

Ook door ons statistiekenpakket, Google Analytics worden er cookies geplaatst. Omdat we graag willen weten hoe bezoekers de website gebruiken en hoeveel mensen maandelijks de website bezoeken, zodat we het gebruik van de website kunnen optimaliseren. Wij willen natuurlijk niet dat u ongewenst gevolgd wordt, echter willen we u zo goed mogelijk van dienst zijn en daarvoor hebben we goede statistieken nodig. Bij Google Analytics wordt de informatie zo goed mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet gebruikt. We kunnen je daarom niet persoonlijk herleiden. Meer informatie over het beleid van Google Analytics vind je hier.

Uitschakelen en verwijderen

Wilt u de cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kunt u doen via uw browserinstellingen. Gebruik eventueel de help-functie van uw browser om te achterhalen hoe u dit kunt doen.

Dingen die u altijd kunt doen:

 • Schakel ‘cookies van derden’ automatisch uit in uw browser. De moderne browsers (Chrome en Firefox) bieden hiervoor veel opties;
 • Geef aan in uw browser instellingen dat u niet ‘getrackt’ wilt worden;
 • U kunt de geplaatste cookies altijd weer verwijderen uit uw browser en eventueel kunt u ze ook blokkeren per domein.

Via de website Your Online Choices kunt u meer uitleg vinden hoe u cookies kunt uitschakelen.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact met ons op.

Contactgegevens

Artiestenburo van Otterloo B.V.
Uiterweg 394
1431 AZ Aalsmeer
info@burovanotterloo.nl
tel. +31 (0)297 520 000Periodiek versturen wij een nieuwsbrief. Daarvoor kunt u zich inschrijven of dit anderszins kenbaar maken.
Als u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief ontvangen wij van u uw naam en e-mailadres.
Wanneer u heeft ingestemd met de ontvangst van onze nieuwsbrief, gebruiken wij uw e-mailadres om u onze nieuwsbrief, met hierin informatie over onze organisatie, diensten, acties en nieuws met betrekking tot onze evenementen, toe te sturen. Om u een zo relevant mogelijke nieuwsbrief te kunnen sturen kan het voorkomen dat wij inzage hebben in uw online surf- en leesgedrag op onze eigen website(s) en andere online uitingen teneinde de inhoud van de nieuwsbrief daar op af te kunnen stemmen. Bij iedere nieuwsbrief of aanbieding heeft u de mogelijkheid om u uit te schrijven. Dit betekent dat u na gebruik van deze mogelijkheid geen aanbiedingen meer zal ontvangen van Artiestenburo van Otterloo B.V.